Biuletyn Informacji Publicznej - SZKOŁA PODSTAWOWA W DUNOWIE
http://spdunowo.bipszkola.pl

27 stycznia 2016 19:40

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dunowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SEKRETARZ SZKOŁY

 

1. Wymagania formalne:

 - spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2014r, poz.1202, ze zm.)

- preferowane wykształcenie wyższe,

 2. Wymagania dodatkowe:

a. dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, mile widziana znajomość przepisów Prawo Zamówień Publicznych

b. biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),

c. swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

d. łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

e. umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do SIO, GUS itp.,

f. komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

 3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie między innymi:

 - przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji;

- rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

- przepisywanie korespondencji;

- wysyłanie korespondencji;

- wystawianie pracownikom odpowiednich legitymacji;

- wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;

- prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych;

- zamawianie druków szkolnych,

- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w szczególności opłat za świadczenia Oddzialu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dunowie

- zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

- prowadzenie archiwum;

- pomoc w prowadzeniu strony internetowej Szkoły Podstawowej w Dunowie;

- obsługa interesantów, udzielanie informacji;

- sporządzanie sprawozdawczości, w tym GUS i SIO;

- organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

- prowadzenie dokumentacji szkoły;

- przygotowywanie umów o pracę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych druków i aktów kadrowych;

- prowadzenie  teczek akt osobowych i ich archiwizacja;

- wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań;

- prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;

- ochrona danych osobowych pracowników szkoły i uczniów;

- prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (listy obecności, karty czasu pracy);

- prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, przygotowywanie projektu planu urlopów, konsultowanie go z zainteresowanymi pracownikami i przedstawianie planu urlopów dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia;

- prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

- wykonywanie prac związanych z prowadzeniem dokumentów cateringu;

- prowadzenie korespondencji z placówkami podległymi i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw;

- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 4. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na 5/8 etatu w oparciu o umowę o pracę. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych SP Dunowo.

 5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - CV,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o niekaralności.


Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 10 lutego 2016r. (środa) do godz. 1200 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Dunowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko sekretarza szkoły"

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane

(UWAGA - decyduje fizyczny wpływ oferty do sekretariatu szkoły).

 UWAGA: w czasie ferii zimowych szkoła czynna w godz. 8:00 - 12:00)

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej BIP SP Dunowo i na tablicy informacyjnej na korytarzu SP Dunowo. Dyrektor SP Dunowo  telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP SP Dunowo na tablicy informacyjnej na korytarzu SP Dunowo.

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) ”

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dunowie